Voorwaarden

Definities

 1. AMAYA Amsterdam: AMAYA Amsterdam, gevestigd te Naarden, KvK-nr. 52582221
 2. Klant: degene met wie AMAYA Amsterdam een ​​overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: AMAYA Amsterdam en klant samen.
 4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AMAYA Amsterdam.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door AMAYA Amsterdam gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. AMAYA Amsterdam is gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die AMAYA Amsterdam ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

 1. AMAYA Amsterdam kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product betaald te hebben.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat AMAYA Amsterdam de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke moet stellen.
 4. AMAYA Amsterdam behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AMAYA Amsterdam gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AMAYA Amsterdam.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag AMAYA Amsterdam haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van AMAYA Amsterdam op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AMAYA Amsterdam, dan is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan AMAYA Amsterdam te betalen.

Recht van terugvordering van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is AMAYA Amsterdam gerechtigd het recht van reclame in te roepen met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. AMAYA Amsterdam roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan AMAYA Amsterdam te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits:
 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan diens speciale behoeften
 • het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badmode etc.)
 • de verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's enz.)
 • het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,
 • het product is geen los tijdschrift of losse krant
 • de koop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie
 • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
 • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
 • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 1. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via het retourformulier.
 2. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht aan AMAYA Amsterdam te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht 

 1. AMAYA Amsterdam kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door AMAYA Amsterdam aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot AMAYA Amsterdam heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan AMAYA Amsterdam verschuldigd is.
 3. AMAYA Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan AMAYA Amsterdam te verrekenen met enige vordering op AMAYA Amsterdam.

Eigendomsvoorbehoud

 1. AMAYA Amsterdam blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AMAYA Amsterdam uit welke overeenkomst dan ook met AMAYA Amsterdam inclusief vorderingen ter zake van de tekortkoming in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan AMAYA Amsterdam haar eigendomsvoorbehoud inroepen en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien AMAYA Amsterdam een ​​beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft AMAYA Amsterdam het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij AMAYA Amsterdam, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft AMAYA Amsterdam het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen te late levering door AMAYA Amsterdam.

Bezorgings periode

 1. Een door AMAYA Amsterdam opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering gaat in zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van AMAYA Amsterdam heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij AMAYA Amsterdam niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan AMAYA Amsterdam niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan AMAYA Amsterdam te melden, bij gebreke waarvan AMAYA Amsterdam niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag

 1. Indien de klant producten later bestelt dan de afgesproken leverdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product in ontvangst neemt ten behoeve van de klant.

Vergoeding

De klant vrijwaart AMAYA Amsterdam voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door AMAYA Amsterdam geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door AMAYA Amsterdam geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AMAYA Amsterdam daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen AMAYA Amsterdam hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat AMAYA Amsterdam in staat is adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AMAYA Amsterdam gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Kennisgeving geven

 1. De klant dient AMAYA Amsterdam schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AMAYA Amsterdam ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheden van de klant

Indien AMAYA Amsterdam een ​​overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die aan Ismay AMAYA Amsterdam voor die overeenkomst verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van AMAYA Amsterdam

 1. AMAYA Amsterdam is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien AMAYA Amsterdam aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. AMAYA Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien AMAYA Amsterdam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van AMAYA Amsterdam vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien AMAYA Amsterdam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door AMAYA Amsterdam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat AMAYA Amsterdam in verzuim is.
 3. AMAYA Amsterdam heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AMAYA Amsterdam goede grond heeft gekregen te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. .

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van AMAYA Amsterdam in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan AMAYA Amsterdam in een van de wil van AMAYA Amsterdam onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van AMAYA Amsterdam kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor AMAYA Amsterdam 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AMAYA Amsterdam er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 14 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. AMAYA Amsterdam is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan het noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. AMAYA Amsterdam is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AMAYA Amsterdam zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten voortvloeiende uit een overeenkomst met AMAYA Amsterdam niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMAYA Amsterdam.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AMAYA Amsterdam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AMAYA Amsterdam is gevestigd is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.